top of page

חזון הפורום

הפורום שואף להפוך את החברה בישראל למקום שבו גם צעירות שמתמודדות עם חסמים תוכלנה לחיות בכבוד, בבטחון, באיכות חיים וברווחה, ללא הבדל דת, מגדר, נטיה מינית או מוצא אתני.

פורום ארגוני צעירות נוסד בשנת 2011 ע"י נשות מקצוע מארגוני החברה האזרחית וכן מומחיות מתחומי עיסוק רלוונטיים,  בתמיכת קרן גנדיר. הפורום קם מתוך המפגש של העוסקות במלאכה עם המצוקות הרבות והקשות אותן חוות הצעירות הנמצאות בקשר עם ארגונים אלו.

בפורום נידונות סוגיות שונות הקשורות לרווחתן ובטחונן האישי של צעירות בסיכון. קבוצה זו כוללת, בין היתר: צעירות הסובלות מעוני, שאינן עובדות או שמועסקות בשכר נמוך, או המתמודדות עם חובות כבדים; בוגרות פנימיות ומשפחות אומנה, עולות חדשות מארצות מצוקה, צעירות חסרות עורף משפחתי או צעירות שנפלטו ממוסדות או מבתיהן; צעירות שחוו ניצול מיני ו/או המעורבות בזנות; צעירות ערביות שהורחקו מסביבתן בעקבות פגיעה או אלימות ואיומים; צעירות החוות ניצול קשה דוגמת שעבודן לטובת עבודות הבית והגבלת חופש התנועה שלהן בתמורה למגורים; וצעירות הסובלות מקשיים בהשתלבות בחברה, בלימודים ובתעסוקה או שטופלו בעברן כנערות ע"י המחלקות לשירותים חברתיים.
הפורום פועל למען קידום והעצמה של הצעירות באמצעות כלים לשינוי מדיניות, יצירת פלטפורמות מקצועיות להרחבת הכלים והידע של נשות המקצוע והנגשה של ידע לצעירות ולעובדות.

השיח בין הארגונים המשתתפים מאפשר בניית שפה מקצועית משותפת, העלאת סוגיות בוערות והוצאה לפועל של מהלכים לקידום פתרונן. כל אלה נעשים תוך שימוש בדרכי פעולה הכוללות למידה והתכנסויות (לעיתים יחד עם הצעירות שמביעות את קולן), וצוותי עבודה והיגוי העוסקים בכתיבה, המשגה, שיום (naming) וניתוח נהלים קיימים בזירה של עבודה סוציאלית ונותני שירותים בתחום הרווחה ובמרחב שבין עבודה סוציאלית, משפטים ומדיניות ציבורית.
התגבשותו וקיומו של הפורום, שיתופי הפעולה בתוכו - הנטווים גם החוצה ברשתות מסועפות - והעבודה עם קובעי מדיניות מתחומים שונים מייצרים פרקטיקה בפני עצמה, המאפשרת ליוזמות חלוציות לפרוץ, תוך עיצוב של דרכי עבודה חדשות. 

Bonding
bottom of page