top of page

צעירות במצבי סיכון

תקופת הצעירות (Emerging Adulthood) או הבגרות הצעירה (Young Adulthood) היא תקופת חיים אשר הוכרה רק בעשורים האחרונים כתקופת חיים נבדלת ושונה מתקופות גיל אחרות. תקופה זו יכולה להתאפיין בחוויות חיוביות של התנסות, התרגשות ולמידה אשר יכולות להוות מודל כניסה תומך לחיים הבוגרים, אך לא תמיד זהו המצב.

ישנן צעירות אשר יתקשו למצוא את דרכן ולהתמודד עם אתגרי החיים. חלקן הוגדרו בתקופת חייהן הקודמת "נערות בסיכון", מצב שנמשך לתוך הווייתן הנוכחית, וחלקן מוצאות את עצמן במצבי סיכון כתוצאה מהתדרדרות מצבן הכלכלי/משפחתי או שינוי לרעה שחל באורח חייהן מסיבות שונות.

צעירות בסיכון חוות עוצמה מוגברת של קושי אשר נגרם בשל היותן נשים צעירות במבנה חברתי בעל דומיננטיות גברית. הקושי יתבטא במגוון תחומים וביניהם: דיור, יכולת השתכרות, רכישת השכלה, מעגלים חברתיים, קשרים משפחתיים, תפיסת עצמי ירודה, לעיתים הורות מוקדמת ועוד. 

 

צעירות שחוו מצבי מצוקה חשופות למספר גורמי סיכון רב ממדיים המתקיימים במקביל.
ראשית, בשל גילן, שמסמן שלב מעבר בעל פוטנציאל משברי- התפתחותי; שנית, מרביתן נמצאות על סף חיים בעוני, מצב המהווה סיכון בפני עצמו; שלישית, חשיפתן של צעירות למצבי קיצון, ניצול ואלימות מכל סוג, אשר גבוהה יותר מכל חתך אוכלוסייה אחר; ולבסוף, בשל עמדה חברתית שולית מרובדת - תוצר של שוליותן המגדרית והמעמדית בשילוב עם מצבי שוליות נוספים כגון השתייכות אתנית, דתית, עדתית וכל השתייכות אחרת לקבוצת מיעוט.
 

פורום נראות הוקם על מנת להשמיע את  קולן של אותן צעירות המוצאות עצמן "מושתקות" על ידי החברה, הקהילה ולעיתים גם על ידי עצמן. מטרת הפורום היא לפתח מענים בהתאמה לצעירות, תוך זיהוי וחידוד המאפיינים הייחודיים אותם יש לקחת בחשבון כאשר מציעים שירותים ומפתחים מענים עבור אוכלוסיית הצעירות במצבי סיכון בישראל.

מידע נוסף ומענים לצעירות בסיכון-באתר "כל זכות".

Girl Standing in Mountain Highway
bottom of page